ČFTA

EN 
Český lev / 2015 / Statut pro rok 2015
Ceny českého filmu
za rok 2015


5. března 2016
Rudolfinum, Praha
23.
23

I. PREAMBULE

Česká filmová a televizní akademie, z.s. (dále jen „ČFTA“) uděluje každoročně výroční ceny s názvem „Český lev“ (dále jen „Ceny“) za tvůrčí a umělecké výkony spojené s českými celovečerními kinematografickými díly (oblast FILM), s českými televizními audiovizuálními díly (oblast TELEVIZE) a obecně s audiovizuální tvorbou.

II. DEFINICE

1.       V oblasti FILM se může o Ceny ucházet každé kinematografické dílo hrané, dokumentární nebo animované, které splňuje všechny následující podmínky:

a)      jeho délka trvání je alespoň 60 minut,

b)      na jeho financování se podílel alespoň z 20% český výrobce nebo koproducent (je-li českých koproducentů více, platí tento limit pro součet jejich vkladů),

c)       má české tvůrčí zastoupení alespoň v jedné z kategorií [režie, scénář, herečka v hlavní roli či herec v hlavní roli] a

d)      bylo v příslušném kalendářním roce (tedy mezi 1. lednem a 31. prosincem) uvedeno formou premiéry do distribuce v komerčních kinech (tedy s výběrem vstupného) v České republice tak, že se v průběhu příslušného kalendářního roku promítalo v České republice:

-          v jednom komerčním kině po dobu sedmi po sobě jdoucích dní, nebo

-          nekontinuálně po dobu 14 dní, nebo

-          alespoň ve 28 komerčních kinech.

Za premiéru v kinech se považuje první zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti formou promítání v kinech tak, že mu nepředchází vysílání v televizi, vydání na nosičích záznamu ani sdělování veřejnosti jinou formou. Za den premiéry je považováno datum zahájení distribuce kinematografického díla v komerčních kinech v České republice, které je oficiálně registrováno Unií filmových distributorů (dále jen „UFD“).

O Ceny v oblasti FILM se bez ohledu na výše uvedené mohou ucházet jen taková kinematografická díla, jejichž premiéra v kinech v České republice byla nahlášena UFD nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Pro odstranění pochybností se pro účely Cen restaurované, rekonstruované, kolorované nebo jinak upravené (např. formou úpravy do režisérské verze, formou sestřihu televizního díla do podoby celovečerního filmu nebo jinak) dílo nepovažuje za nové kinematografické dílo.

2.       Kinematografická díla v oblasti FILM jsou do hlasování o Ceny zařazena na základě údajů poskytnutých producenty, případně na základě veřejně dostupných údajů. Do hlasování o Ceny v oblasti FILM budou zařazena všechna kinematografická díla splňující výše uvedené podmínky. Ve sporných případech rozhoduje o zařazení kinematografického díla do hlasování o Ceny v oblasti FILM Prezídium ČFTA.

3.       V oblasti TELEVIZE se může o Ceny ucházet dramatické nebo dokumentární audiovizuální dílo (nebo série více audiovizuálních děl), které splňuje všechny následující podmínky:

a)      je vyrobeno v původní české jazykové verzi, tedy obsahuje většinu dialogů v českém jazyce,

b)      není zpřístupňováno veřejnosti v kinech (pouze s případnou výjimkou festivalů a nekomerčních akcí),

c)       splňuje podmínky pro jednotlivé kategorie Cen uvedené níže v čl. IV. a

d)      bylo poprvé zpřístupněno veřejnosti televizním vysíláním v programu provozovatele televizního vysílání (ze zákona nebo s licencí) se sídlem na území České republiky v průběhu příslušného kalendářního roku (tedy mezi 1. lednem a 31. prosincem).

Na újmu televizní premiéry audiovizuálního díla není jeho případné izolované uvedení na festivalu nebo přehlídce v době předcházející televizní premiéře. V případě televizní minisérie je nezbytné, aby v průběhu příslušného kalendářního roku proběhla televizní premiéra všech jejích dílů, a v případě televizního seriálu je třeba, aby v průběhu příslušného kalendářního roku proběhla televizní premiéra prvního dílu a alespoň čtyř následujících dílů. Pro účely Cen se za premiérovaný televizní seriál považuje i premiérově vysílaný celek více dílů televizního seriálu (nazývaný jako řada, série či sezóna) navazující obsahově a/nebo názvem na starší televizní seriál vysílaný již dříve.

4.            Audiovizuální díla v oblasti TELEVIZE jsou do hlasování o Ceny zařazena na základě nominace provozovatele televizního vysílání (ze zákona nebo s licencí) se sídlem v České republice, který je prvním vysílatelem příslušného audiovizuálního díla (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel je povinen doručit ČFTA své nominace do konce října příslušného kalendářního roku, za který budou Ceny udělovány a současně ČFTA předat v požadovaném formátu záznam nominovaného audiovizuálního díla pro účely jeho zpřístupnění členům ČFTA pro účely hlasování (u seriálů vybere Provozovatel pro tento účel čtyři díly příslušného seriálu). V každé kategorii v oblasti TELEVIZE může jednotlivý Provozovatel nominovat nejvýše tři audiovizuální díla (resp. série audiovizuálních děl). Obdrží-li ČFTA v některé kategorii v oblasti TELEVIZE méně než pět nominací, může Prezídium ČFTA dát možnost Provozovatelům, kteří nominace dodali, k doplnění dalších nominací v příslušné kategorii. Ve sporných případech rozhoduje o zařazení audiovizuálního díla (série) do hlasování o Ceny v oblasti TELEVIZE Prezídium ČFTA.

III. KATEGORIE CEN V OBLASTI FILM

1.       Ceny Český lev v oblasti FILM se udělují za nejlepší výkony v následujících kategoriích:

1) nejlepší film

2) nejlepší režie

3) nejlepší scénář

4) nejlepší kamera

5) nejlepší hudba

6) nejlepší střih

7) nejlepší zvuk

8) nejlepší filmová scénografie

9) nejlepší kostýmy

10) nejlepší masky  

11) nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli

12) nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli

13) nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

14) nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

15) nejlepší dokumentární film

2.       Dokumentární kinematografická díla jsou hodnocena pouze v kategoriích nejlepší dokumentární film (15) a nejlepší kamera, hudba, střih a zvuk (4 až 7).

3.       S výjimkou kategorií nejlepší film (1) a nejlepší dokumentární film (15) je nominovaným a oceněným příslušný autor (spoluautoři) či výkonný umělec, jehož (jejichž) dílo či výkon obsažený v kinematografickém díle je předmětem ocenění. V kategorii nejlepší film (1) je nominovaným a oceněným hlavní producent kinematografického díla, v kategorii nejlepší dokumentární film (15) jsou nominovanými a oceněnými současně režisér a hlavní producent kinematografického díla.

4.       S výjimkou hereckých kategorií (11 až 14) platí, že splňuje-li podmínky pro nominaci ve vztahu k jednomu dílu více osob než tři jako tvůrčí nebo producentský tým, vybere producent pro účely Cen na výzvu ČFTA tři členy takového týmu, jinak tento výběr provede Prezídium ČFTA. Producent kinematografického díla určí na žádost ČFTA, které herecké výkony v daném kinematografickém díle budou hodnoceny v kategorii Nejlepší herecký výkon v hlavní roli a Nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli, Prezídium ČFTA má právo zařazení do kategorií změnit dle povahy hereckých rolí. Neprovede-li producent určení podle předchozí věty, provede jej Prezídium ČFTA dle povahy hereckých rolí. Bez ohledu na provedený výběr rozdělení určení herců mají hlasující členové ČFTA v prvním kole právo hlasovat v hereckých kategoriích (11 až 14) pro libovolné herecké výkony obsažené v daném kinematografickém díle.

5.       O nominacích a oceněních v oblasti FILM se hlasuje způsobem uvedeným v čl. V. níže.

6.       Pokud v některé z kategorií splňuje v příslušném kalendářním roce podmínky méně než 6 kinematografických děl, může Prezídium ČFTA rozhodnout, že v této kategorii nebude Cena udělena.

IV. KATEGORIE CEN V OBLASTI TELEVIZE

1.       Ceny Český lev v oblasti TELEVIZE se udělují za nejlepší díla v následujících kategoriích:

1) nejlepší televizní film nebo minisérie

2) nejlepší dramatický televizní seriál

3) nejlepší dokumentární televizní film nebo seriál

2.       V kategorii nejlepší televizní film nebo minisérie (1) může být nominováno hrané nebo animované audiovizuální dílo, které má povahu solitérního dramatického díla o délce trvání alespoň 50 minut nebo minisérie dvou až čtyř hraných nebo animovaných dramatických audiovizuálních děl, z nichž každé má délku trvání alespoň 50 minut a které spojuje kontinuálně vyprávěný děj.

3.       V kategorii nejlepší dramatický televizní seriál (2) může být nominována série více než čtyř hraných nebo animovaných dramatických audiovizuálních děl, z nichž každé má délku trvání alespoň 25 minut a v nichž je děj vyprávěn kontinuálně nebo epizodicky. Pokud v příslušném kalendářním roce dojde k televizní premiéře více řad, sezón nebo sérií příslušného televizního seriálu, lze takový seriál v příslušném roce nominovat jen jako celek.

4.       V kategorii nejlepší dokumentární televizní film nebo seriál (3) může být nominováno dokumentární audiovizuální dílo o délce trvání alespoň 25 minut nebo série více dokumentárních audiovizuálních děl, z nichž každé má délku trvání alespoň 25 minut. Pokud v příslušném kalendářním roce dojde k televizní premiéře více řad, sezón nebo sérií příslušného televizního seriálu, lze takový seriál v příslušném roce nominovat jen jako celek.

5.       Nominace a ocenění náleží audiovizuálnímu dílu (sérii), cenu přebírá hlavní režisér a hlavní producent. Splňuje-li podmínky pro převzetí ocenění tým více než tří lidí, vybere nominující Provozovatel tři zástupce takového týmu, jinak tento výběr provede Prezídium ČFTA.

6.       O nominacích a oceněních v oblasti TELEVIZE se hlasuje způsobem uvedeným v čl. VI. níže.

V. HLASOVÁNÍ V OBLASTI FILM

1.       O Cenách v oblasti FILM hlasují členové ČFTA. Každý člen ČFTA je oprávněn, nikoli však povinen hlasovat. Stejně tak je každý člen ČFTA oprávněn hlasovat jen v některých kategoriích nebo jen v jednom ze dvou kol hlasování.

2.       Hlasování je neveřejné a dvoukolové s datem uzávěrky dle sdělení ČFTA.

3.       V kategoriích nejlepší střih, nejlepší zvuk, nejlepší filmová scénografie, nejlepší kostýmy a nejlepší masky hlasují v prvním kole členové ČFTA působící v profesích, které specifikuje Prezídium ČFTA, případně pro uvedené kategorie Prezídium ČFTA ustanoví pro první kolo odborné komise.

4.       Hlasující mohou hlasovat buď prostřednictvím internetové aplikace provozované ČFTA nebo písemně na adresu ČFTA s úředně ověřeným podpisem. Výsledky budou ověřeny notářem.

5.       V prvním kole bude do hlasování zařazeno každé kinematografické dílo splňující podmínky tohoto statutu. Je-li tatáž osoba nominována za díla resp. výkony obsažené v různých kinematografických dílech, hlasuje se o obou (všech) takových jejích nominacích odděleně.

6.       Hlasující vyberou v prvním kole v každé kategorii pět nejlepších a určí jejich pořadí od prvního do pátého místa. Za každé hlasované první místo obdrží kandidát pět bodů a za každé další místo o bod méně, tj za páté místo jeden bod.

7.       Do druhého kola hlasování postoupí v každé kategorii pět kandidátů s nejvyšším součtem získaných bodů. V případě rovnosti počtu bodů v některé z hodnocených kategorií rozhoduje větší počet získaných prvních míst, v případě rovnosti počtu prvních míst následně rozhoduje větší počet získaných druhých míst a v případě rovnosti počtu druhých míst následně rozhoduje větší počet získaných třetích míst. Pokud i tak nebude o pořadí rozhodnuto, rozhodne větší počet prvních míst (eventuálně následně druhých resp. třetích míst) od hlasujících členů Prezídia ČFTA. Pokud ani tak nebude o pořadí rozhodnuto, rozšíří se počet kandidátů postupujících do druhého kola tak, aby bylo nominováno alespoň pět kandidátů a současně každý další, kdo obdržel stejný počet hlasů, jako kandidát na pátém (nebo sdíleném pátém) místě. Kandidáti postupující do druhého kola jsou označeni jako „nominovaní“ na cenu Český lev.

8.       Ve druhém kole hlasující určí v každé kategorii pořadí nominovaných od prvního do pátého místa. Za každé hlasované první místo obdrží kandidát pět bodů a za každé další místo o bod méně, tj za páté místo jeden bod. Držitelem ocenění v příslušné kategorii se stává nominovaný s nejvyšším součtem získaných bodů. V případě rovnosti počtu bodů se postupuje podle odst. 7 věty druhé a třetí. Pokud ani tak nebude o držiteli ocenění rozhodnuto, bude ocenění uděleno ex aequo.

9.       Člen ČFTA, který je v některé kategorii na seznamu kandidátů, nesmí v této kategorii hlasovat sám pro sebe.

10.   Člen ČFTA, který je producentem filmu soutěžícího v kategorii Nejlepší film nebo Nejlepší dokumentární film, nesmí v dané kategorii hlasovat pro film, jehož je producentem.

11.   Podrobnosti o všech hlasováních jsou tajné a mohou být zpřístupněny pouze na základě rozhodnutí Prezídia ČFTA.

VI. HLASOVÁNÍ V OBLASTI TELEVIZE

1.       O Cenách v oblasti TELEVIZE hlasují členové ČFTA. Každý člen ČFTA je oprávněn, nikoli však povinen hlasovat. Stejně tak je každý člen ČFTA oprávněn hlasovat jen v některých kategoriích.

2.       Hlasování je neveřejné a jednokolové s datem uzávěrky dle sdělení ČFTA.

3.       Hlasující mohou hlasovat buď prostřednictvím internetové aplikace provozované ČFTA nebo písemně na adresu ČFTA s úředně ověřeným podpisem. Výsledky budou ověřeny notářem.

4.       Do hlasování budou zařazeny nominace Provozovatelů dle čl. IV. výše.

5.       Hlasující určí v každé kategorii pořadí nominovaných od prvního do třetího místa. Za každé hlasované první místo obdrží kandidát tři body a za každé další místo o bod méně, tj za třetí místo jeden bod. Držitelem ocenění v příslušné kategorii se stává nominované audiovizuální dílo (nebo série) s nejvyšším součtem získaných bodů. V případě rovnosti počtu bodů se postupuje podle čl. V. odst. 7 věty druhé a třetí. Pokud ani tak nebude o držiteli ocenění rozhodnuto, bude ocenění uděleno ex aequo. .

6.       Člen ČFTA, který je producentem nebo režisérem audiovizuálního díla (série), nesmí v dané kategorii pro takové audiovizuální dílo (sérii) hlasovat.

7.       Podrobnosti o všech hlasováních jsou tajné a mohou být zpřístupněny pouze na základě rozhodnutí Prezídia ČFTA.

VII. ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE

1.       ČFTA uděluje nad rámec uvedených cen v oblasti FILM a TELEVIZE následující Ceny Český lev:

1)mimořádný přínos české kinematografii

2)mimořádný počin v oblasti audiovize

2.       O držiteli Ceny v kategorii mimořádný přínos české kinematografii (1) rozhoduje Prezídium ČFTA hlasováním, cena je udělována osobnostem s mimořádnou zásluhou o rozvoj české kinematografie.

3.       V kategorii mimořádný počin v oblasti audiovize (2) mohou být nominovány jako celek libovolné audiovizuální projekty s výjimkou těch, které mohou soutěžit v oblasti FILM nebo v oblasti TELEVIZE, nebo individuální tvůrčí, umělecké nebo jiné obdobné výkony konkrétních osob v libovolných audiovizuálních projektech, ledaže za shodný výkon může být uděleno téže osobě ocenění v oblasti FILM. Nominace i cena se však mohou vztahovat jen k audiovizuálním projektům, které byly v průběhu příslušného kalendářního roku (tj od 1. ledna do 31. prosince) poprvé zpřístupněny veřejnosti.

4.       Hlasování o Cenách v kategorii mimořádný počin v oblasti audiovize (2) je neveřejné a dvoukolové. V prvním kole navrhují členové ČFTA z pléna nominace projektů nebo osob na Cenu, každý člen ČFTA může navrhnout nejvýše tři nominace. Do druhého kola postupují takové projekty / osoby, které v prvním kole získaly alespoň tři nominace od členů ČFTA. Ve druhém kole hlasují členové ČFTA. Každý člen ČFTA je oprávněn, nikoli však povinen hlasovat. Hlasování je neveřejné s datem uzávěrky dle sdělení ČFTA. Hlasující mohou hlasovat buď prostřednictvím internetové aplikace provozované ČFTA nebo písemně na adresu ČFTA s úředně ověřeným podpisem. Výsledky budou ověřeny notářem. Hlasující vybere z nominací tři nejlepší a určí jejich pořadí od prvního do třetího místa. Za každé hlasované první místo obdrží kandidát tři body a za každé další místo o bod méně, tj za třetí místo jeden bod. Držitelem ocenění v příslušné kategorii se stává nominovaný projekt nebo osoba s nejvyšším součtem získaných bodů. V případě rovnosti počtu bodů se postupuje podle čl. V. odst. 7 věty druhé a třetí. Pokud ani tak nebude o držiteli ocenění rozhodnuto, bude ocenění uděleno ex aequo.. Člen ČFTA, který je producentem nebo režisérem nominovaného audiovizuálního projektu, nebo člen ČFTA, který je za svůj výkon v audiovizuálním projektu nominován, nesmí v této kategorii hlasovat. Podrobnosti o všech hlasováních jsou tajné a mohou být zpřístupněny pouze na základě rozhodnutí Prezídia ČFTA.

VIII. DALŠÍ USTANOVENÍ

1.       ČFTA zpřístupňuje tam, kde jí k tomu producenti udělí nezbytné oprávnění, kinematografická díla splňující podmínky pro získání Cen v oblasti FILM členům ČFTA prostřednictvím on-line platformy, pod zabezpečením přístupu uživatelským jménem a heslem a s omezeným počtem přehrání.

2.       ČFTA stejným způsobem zpřístupňuje členům ČFTA audiovizuální díla (série resp. jejich části) splňující podmínky pro získání Cen v oblasti TELEVIZE. Poskytnutí oprávnění k takovému užití díla je podmínkou nominace Provozovatelem.

3.       ČFTA může nad rámec kategorií uvedených v tomto statutu udělit nestatutární ceny dle rozhodnutí Prezídia ČFTA.

 

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.