ČFTA

EN 
AkademiciPrezídiumManagementIn MemoriamStanovy

Stanovy spolku

ČESKÁ FILMOVÁ A TELEVIZNÍ AKADEMIE, z. s.

Základní ustanovení

ČL. I NÁZEV A SÍDLO
1. Zakládá se spolek s názvem Česká filmová a televizní akademie, z. s. (dále jen „Akademie“).
2. Akademie má sídlo na adrese Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 285/19, PSČ 120 00. 

ČL. II ÚČEL A ČINNOST AKADEMIE
1. Akademie sdružuje fyzické osoby působící v oblasti české kinematografie, bez omezení státní příslušnosti nebo národnosti.
​2. Základním účelem a cílem činnosti Akademie je naplňování společného zájmu členů na podpoře a propagaci českého kinematografického umění v České republice i v zahraničí a vytváření podmínek pro rozvoj českého kinematografického umění.
3. Hlavní činností Akademie při naplňování jejího účelu je:
a) Udělování výročních českých filmových a popřípadě též televizních cen;
b) Nominace českých kinematografických děl na mezinárodní nebo zahraniční filmové ceny;
c) Spolupráce se státními orgány a subjekty působícími v oblasti kinematografie, například v oblasti připomínkování a iniciace vzniku legislativních textů.
4. Jako vedlejší činnost může Akademie podnikat v oboru živnosti volné, a to v těchto oborech činnosti:
a) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
b) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
c) Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů.
5. Účelem vedlejší činnosti Akademie je výlučně podpora hlavní činnosti a zisk z vedlejší činnosti Akademie může být použit pouze pro činnost a správu Akademie.
6. Akademie bude svou činnost vykonávat trvale a zakládá se na dobu neurčitou.

Členství

ČL. III VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ
1. Členem Akademie mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, pokud splní podmínky pro členství uvedené níže v tomto čl. III. Členství je vázané na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
2. Členství v Akademii je dobrovolné a vzniká dnem rozhodnutí Prezídia o přijetí za člena. Kdo podá žádost o členství v Akademii nebo přijme členství nabízené Akademií, projevuje tím vůli být vázán stanovami Akademie od okamžiku, kdy se stane členem Akademie. Prezídium neodmítne bez vážného důvodu žádost o členství uchazeče, který splní podmínky pro členství podle odst. 3 písm. a) až g).
3. Členem Akademie může být:
a) Držitel výročního filmového ocenění „Český lev“ udělovaného od roku 1994 do roku 2013;
b) Držitel výročního filmového ocenění „Český lev“ udělovaného od roku 2014 Akademií;
c) Držitel alespoň tří nominací na ocenění podle písm. a), nebo b), přičemž nominace podle písm. a) a b) se sčítají;
d) Držitel výročního ocenění udělovaného Evropskou filmovou akademií – European Film Academy („EFA“), americkou Akademií filmového umění a věd - Academy of Motion Picture Arts and Sciences („AMPAS“), nebo Hollywood Foreign Press Association – HFPA („Golden Globe“) nebo nominace na některé z těchto ocenění;
e) Držitel výročního ocenění udělovaného hlavní porotou soutěžního mezinárodního filmového festivalu, který je akreditován Mezinárodní federací asociací filmových producentů - Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films (FIAPF);
f) Držitel národního výročního ocenění v oblasti kinematografie udělovaného v jiném státě („Slnko v sieti“ na Slovensku, „Lola“ v Německu, „Orły“ v Polsku, „Goya“ ve Španělsku, „César“ ve Francii, „David di Donatello“ v Itálii, ceny udělované BAFTA ve Velké Británii apod.);
g) Osoba, která se v minulosti stala tzv. „členem akademie“ na základě čl. VIII. Statutu České filmové a televizní akademie, obecně prospěšné společnosti (IČ: 25740377), a to bez ohledu na to, zda splňuje jiné podmínky dle tohoto odstavce 3;
h) Významná osobnost české nebo světové kinematografie nebo významná osobnost, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj české nebo světové kinematografie, navrhne-li její členství Prezídium většinou hlasů svých členů.
4. Podmínka podle odst. 3 písm. a) až f) je splněna pouze, jsou-li nominace nebo ocenění uděleny v souvislosti s českým nebo československým kinematografickým dílem nebo jsou-li uděleny českému státnímu příslušníku v souvislosti s jiným než českým nebo československým kinematografickým dílem. V případě ocenění nebo nominace podle odst. 3 písm. a) až f) v kategorii „nejlepší film“ nebo „nejlepší dokumentární film“ se za držitele ocenění nebo nominace považují pro účely posouzení podmínek pro členství v Akademii producent (producenti) a režisér kinematografického díla.
5. Kdo má zájem o členství v Akademii a splňuje podmínky podle odst. 3 písm. a) až g), doručí Akademii žádost o členství. Osobnost, kterou navrhne Prezídium podle odst. 3 písm. h), se stane členem Akademie, projeví-li výslovně zájem se jím stát.
6. Členství zaniká:
a) Vystoupením člena z Akademie, a to s účinky ke dni doručení písemného oznámení o vystoupení z Akademie na adresu Akademie; každý člen je oprávněn kdykoli z Akademie vystoupit a ukončit tak své členství;
b) rozhodnutím Prezídia o vyloučení člena v souladu se stanovami nebo zákonem;
c) smrtí člena.
7. Člen Akademie může být rozhodnutím Prezídia vyloučen z Akademie, pokud (i) závažně porušil povinnost vyplývající z členství v Akademii nebo (ii) pokud neplatí členské příspěvky, k jejichž úhradě je povinen a dluh neuhradí ani po písemné upomínce ze strany Akademie v náhradní lhůtě 30-ti dnů od doručení upomínky (členství nezaniká již samotným nezaplacením členských příspěvků). Rozhodnutí Prezídia o vyloučení člena přezkoumává Valná hromada.
8. Akademie vede seznam členů v elektronické podobě, seznam obsahuje u každého člena jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození, profesi, a potřebné kontaktní údaje (telefonický kontakt, adresu elektronické pošty); zápisy a výmazy v seznamu členů provádí Výkonný výbor. Akademie zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam svých členů, který obsahuje výlučně jméno a příjmení člena a jeho profesi v oblasti kinematografie; zveřejnění dalších údajů dle předchozí věty je vyloučeno. Každý, kdo se uchází o členství v Akademii nebo je přijme, souhlasí s tím, aby Akademie vedla v seznamu členů jeho údaje v rozsahu výše uvedeném a aby je v uvedeném rozsahu zveřejnila s tím, že tento souhlas trvá po celou dobu členství v Akademii.

ČL. IV PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
1. Člen Akademie má vedle práv uvedených na jiném místě stanov a práv plynoucích z právních předpisů tato práva:
a) Účastnit se Valné hromady, navrhovat body programu jednání Valné hromady a hlasovat o usneseních Valné hromady;
b) Svolávat (sám nebo společně s ostatními členy, na základě podmínek uvedených v těchto stanovách) jednání Valné hromady;
c) Být volen do Prezídia a Výkonného výboru v souladu s těmito stanovami;
d) Účastnit se akcí pořádaných Akademií;
e) Být informován o činnosti Akademie, podílet se na činnosti Akademie a využívat výhod plynoucích z členství v Akademii, včetně práva používat označení, z něhož je patrné členství v Akademii;
f) Hlasovat o výročních filmových oceněních udělovaných Akademií a o dílech nominovaných na mezinárodní nebo zahraniční filmové ceny v souladu s vnitřními předpisy Akademie;
g) Mít na žádost přístup ke všem materiálům Akademie, jako jsou zejména zápisy z jednání Prezídia, dokumenty týkající se hospodaření Akademie a současně povinnost zachovat mlčenlivost o obsahu těchto materiálů, přičemž tato mlčenlivost neplatí vůči ostatním členům Akademie;
2. Člen Akademie má vedle povinností uvedených na jiném místě stanov a povinností plynoucích z právních předpisů tyto povinnosti:
a) Dodržovat tyto stanovy, další vnitřní předpisy Akademie a respektovat rozhodnutí Valné hromady, Prezídia a Výkonného výboru;
b) Vystupovat a jednat v duchu poslání a cílů Akademie a nepoškozovat zájmy a pověst a dobré jméno Akademie;
c) Vykonávat svědomitě a řádně funkce v orgánech Akademie, do nichž byl zvolen;
d) Platit členské příspěvky ve výši a se splatností dle rozhodnutí Valné hromady, tato povinnost se nevztahuje na členy navržené podle čl. III. odst. 3 písm. h);
e) Oznamovat Akademii bez zbytečného odkladu změnu svých údajů vedených v seznamu členů podle čl. III. odst. 9.
3. Valná hromada může usnesením omezit práva členů, kteří jsou v prodlení se zaplacením členských příspěvků, ledaže jde o taková práva, která jsou dána zákonem a nelze je omezit.

Organizace Akademie

ČL. V ORGÁNY AKADEMIE
1. Orgány Akademie jsou:
a) Valná hromada
b) Prezídium
c) Výkonný výbor
d) Ředitel

ČL. VI VALNÁ HROMADA
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Akademie, tvoří ji všichni členové.
2. Jednání Valné hromady jsou neveřejná, neusnese-li se Valná hromada jinak.
3. Valná hromada rozhoduje o:
a) Změně stanov;
b) Volbě a odvolání členů Prezídia;
c) Zrušení Akademie a přijímá rozhodnutí související s majetkovým vypořádáním a/nebo likvidací;
d) Fúzi nebo rozdělení Akademie za podmínek stanovených zákonem;
e) Zavedení či zrušení povinnosti platit členské příspěvky a o jejich výši a splatnosti, přičemž nestanoví-li Valná hromada ve svém rozhodnutí jinak, jsou členské příspěvky splatné jednou ročně do 31. prosince kalendářního roku;
f) Základních koncepčních otázkách činnosti Akademie, o nichž přijímá usnesení, jež jsou následně závazná pro Prezídium a Výkonný výbor.
4. Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů a rozhoduje prostou většinou přítomných členů, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, každý člen má jeden hlas. Ve věcech dle odst. 3 písm. a) rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů a ve věcech dle odst. 3 písm. c) a d) rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů.
5. Člen Akademie vykonává hlasovací právo na Valné hromadě osobně, zastoupení není přípustné.
6. Valná hromada projedná ty body programu, které navrhne Prezídium, jakož i ty body programu, které Výkonnému výboru navrhne alespoň deset členů Akademie, bude-li takový návrh doručen Akademii nejpozději týden před dnem konání Valné hromady. Jednání valné hromady řídí pověřený člen Výkonného výboru nebo namísto něj jiná osoba, kterou Valná hromada zvolí předsedajícím Valné hromady.
7. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně a svolává ji Výkonný výbor pozvánkou zaslanou všem členům Akademie. Svolaná Valná hromada nemůže být svolavatelem odvolána. Výkonný výbor svolá Valnou hromadu vždy, požaduje-li to alespoň 50 členů Akademie, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy je taková písemná žádost 50-ti členů doručena Akademii; neučiní-li tak Výkonný výbor v uvedené lhůtě, je oprávněn Valnou hromadu svolat kterýkoli člen z těch, kteří její svolání požadovali. Pozvánka na jednání Valné hromady musí obsahovat místo, datum a čas konání Valné hromady a body programu, které jsou ke dni rozeslání pozvánky již známy; při jednání Valné hromady lze rozhodovat i o otázkách nezařazených v takto navrženém programu. Pozvánka musí být odeslána nejpozději třicet dnů před dnem konání Valné hromady.
8. Valná hromada může přijmout svůj jednací řád, uzná-li to za vhodné.
9. Valná hromada může rozhodovat o konkrétních otázkách i korespondenčně, a to na základě podkladů rozeslaných Výkonným výborem všem členům Akademie písemně, elektronickou poštou nebo zpřístupněných prostřednictvím elektronické aplikace. Takto lze zejména hlasovat o přijetí či nepřijetí konkrétních navržených usnesení a o volbě členů Prezídia. Přihlédne se přitom k těm hlasům, které Akademie obdrží ve lhůtě určené ve výzvě k hlasování. Za den uskutečnění hlasování nebo volby se považuje poslední den lhůty určené ve výzvě k hlasování.  Podrobnosti určí vnitřní předpis Akademie.

ČL. VII PREZÍDIUM
1. Prezídium je výkonným kolektivním orgánem Akademie, který odpovídá Valné hromadě a řídí činnost Akademie mezi jednotlivými Valnými hromadami.
2. Prezídium má 15 členů. Členy Prezídia volí a odvolává Valná hromada. Členství v Prezídiu není spojeno s odměnou ani funkčními požitky.
3. Členové Prezídia jsou voleni na dobu tří let; po uplynutí svého funkčního období vykonává člen Prezídia funkci až do nejbližšího zasedání Valné hromady, které zvolí na jeho místo nového člena Prezídia. Každý rok končí funkční období třetiny členů. Při volbě prvního Prezídia valnou hromadou se losem určí, kterých pět členů je zvoleno na jeden rok, kterých pět členů na dva roky a kterých pět členů na tři roky. V případě zániku členství v Prezídiu v průběhu funkčního období je nový člen Prezídia, volený za člena, kterému členství zaniklo, volen pouze do konce funkčního období člena, kterému členství zaniklo.
4. Členem Prezídia se může stát kterýkoli člen Akademie. Člen Prezídia může být do své funkce zvolen opakovaně.
5. Členství v Prezídiu zaniká odstoupením člena, odvoláním Valnou hromadou, jakož i zánikem členství příslušného člena v Akademii. Členství zaniká též uplynutím funkčního období, přičemž ustanovení odst. 3 tohoto článku není dotčeno. Odstoupení člena Prezídia je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení Akademii nebo oznámením učiněným na jednání Prezídia nebo Valné hromady.
6. Prezídium se schází k zasedání nejméně čtyřikrát ročně. Jednání Prezídia svolává Výkonný výbor nebo kteříkoli tři členové Prezídia. Zasedání Prezídia je neveřejné, neusnese-li se Prezídium jinak.
7. Prezídium je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje prostou většinou přítomných členů (při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta Akademie, je-li přítomen). Prezídium může rozhodovat i korespondenčně, obdobně podle čl. VI. odst. 9.
8. Člen Prezídia se může nechat na zasedání Prezídia zastoupit kterýmkoli jiným členem Prezídia na základě písemné plné moci.
9. Prezídium volí ze svého středu Prezidenta Akademie, který reprezentuje Prezídium navenek. Zánikem členství v Prezídiu zaniká i funkce Prezidenta.
10. Prezídium:
a) Přijímá vnitřní předpisy Akademie, včetně pravidel, za něž jsou Akademií udělovány výroční filmové ceny, a to na návrh Výkonného výboru;
b) Schvaluje rozpočet a účetní závěrku Akademie na návrh Výkonného výboru; o výsledcích hospodaření Akademie je informována Valná hromada na nejblíže následujícím jednání;
c) Odpovídá Valné hromadě za správu majetku a nakládání s prostředky Akademie;
d) Rozhoduje o přijetí člena a o vyloučení v souladu se stanovami a vykonává ostatní záležitosti související s členstvím podle těchto stanov;
e) Rozhoduje o činnostech provozovaných Akademií v rámci vedlejší činnosti;
f) Předkládá Valné hromadě návrhy na změny stanov, na rozpuštění Akademie, na fúzi či rozdělení Akademie, jakož i jakékoli jiné návrhy a podněty;
g) Je vázáno usneseními Valné hromady.
11. Prezídium může rozhodnutí o kterékoli otázce předložit Valné hromadě.
12. Klesne-li počet členů Prezídia na méně než osm, svolá Výkonný výbor do třiceti dnů jednání Valné hromady za účelem volby členů Prezídia na uvolněná místa. Neučiní-li tak Výkonný výbor v uvedené lhůtě, může jednání Valné hromady svolat kterýkoli člen Akademie. Nastane-li situace, že Prezídium nemá žádného člena, může jednání Valné hromady svolat kterýkoli člen Akademie. Předpisy o svolávání Valné hromady se v případech dle předchozích dvou vět použijí přiměřeně.

ČL. VIII VÝKONNÝ VÝBOR
1. Výkonný výbor je statutárním kolektivním orgánem Akademie, který odpovídá Prezídiu, vede celoroční agendu Akademie a jedná jménem Akademie navenek.
2. Výkonný výbor má 3 členy. Členy Výkonného výboru volí a odvolává Prezídium ze svého středu. Členství ve Výkonném výboru není spojeno s odměnou ani funkčními požitky, nerozhodne-li Prezídium jinak.
3. Člen Výkonného výboru může být do své funkce zvolen opakovaně. Členství ve Výkonném výboru zaniká odstoupením člena, odvoláním Prezídiem, jakož i zánikem členství příslušného člena v Prezídiu nebo v Akademii. Odstoupení člena Výkonného výboru je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení Akademii nebo oznámením učiněným na jednání Prezídia nebo Valné hromady.
4. Výkonný výbor se schází k zasedání podle potřeb a ve věcech každodenní agendy Akademie spolu jeho členové komunikují nepřetržitě.
5. Jménem Akademie jednají navenek alespoň dva členové Výkonného výboru tak, že k názvu Akademie připojí své podpisy. Ve věcech pracovněprávních a vůči zaměstnancům jedná předseda Výkonného výboru.
6. Výkonný výbor:
a) Odpovídá Prezídiu za správu majetku a nakládání s prostředky Akademie a za výsledky své činnosti;
b) Navrhuje Prezídiu přijetí vnitřních předpisů Akademie, včetně pravidel, za něž jsou Akademií udělovány výroční filmové ceny;
c) Zpracovává, připravuje a Prezídiu ke schválení předkládá rozpočet a účetní závěrku Akademie;
d) Rozhoduje o způsobu naložení se ziskem a o způsobu úhrady ztráty;
e) Rozhoduje o zřizování fondů Akademie a způsobu jejich tvorby a čerpání;
f) Svolává a připravuje zasedání Valné hromady;
g) Předkládá Valné hromadě návrhy na změny stanov, na rozpuštění Akademie, na fúzi či rozdělení Akademie, jakož i jakékoli jiné návrhy a podněty;
h) Je vázán usneseními Valné hromady a usneseními Prezídia přijatými v jejich mezích;
i) Vede seznam členů a zajišťuje jeho zveřejnění na webových stránkách Akademie v souladu s těmito stanovami;
j) Vykonává jakožto statutární orgán všechny ostatní otázky související s činností Akademie, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě nebo Prezídiu.
7. Výkonný výbor může rozhodnutí o kterékoli otázce předložit Prezídiu.
8. Klesne-li počet členů Výkonného výboru, svolají zbývající členové Výkonného výboru do třiceti dnů jednání Prezídia za účelem volby členů Výkonného výboru na uvolněná místa. Neučiní-li tak v uvedené lhůtě, může jednání Prezídia svolat kterýkoli člen Prezídia. Nastane-li situace, že Výkonný výbor nemá žádného člena, sejde se Prezídium za účelem volby Výkonného výboru na návrh kteréhokoli člena Prezídia. Nemá-li Prezídium žádného člena, může jednání Valné hromady svolat kterýkoli člen Akademie, za účelem volby Prezídia a následné volby Výkonného výboru. Není-li Výkonný výbor schopný vzhledem k počtu členů jednat jménem Akademie a plnit funkci statutárního orgánu a nedoplní-li Prezídium volbou nového člena nebo členy Výkonného výboru tak, aby jednat mohl, do třiceti dnů poté, kdy se o tom dozví, může kterýkoli člen Akademie svolat jednání Valné hromady, za účelem odvolání a volby nového Prezídia a následné volby Výkonného výboru.

ČL. IX ŘEDITEL
1. Ředitel je fakultativním administrativním orgánem Akademie, jmenuje a odvolává jej Výkonný výbor. Ředitel nevykonává činnost v pracovním poměru a je za svůj výkon funkce odměňován v souladu s rozhodnutím Výkonného výboru a smlouvou, kterou ve vztahu k činnosti ředitela s Akademií uzavře.
2. Ředitel plní administrativní úkoly svěřené mu Výkonným výborem. Ředitel může být Výkonným výborem zmocněn k právnímu jednání jménem Akademie ve stanoveném rozsahu.

Zásady hospodaření

ČL. X ÚČETNÍ OBDOBÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
1. Účetním obdobím je v souladu s ust. §3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, hospodářský rok určený jako období dvanácti měsíců počínající prvním červencem a končící posledním červnem následujícího kalendářního roku.
2. Akademie vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá Výkonný výbor.
3. Po skončení účetního období zajistí Výkonný výbor včasné vypracování řádné účetní závěrky. Řádnou účetní závěrku schvaluje Prezídium.
4. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se Akademie nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklých v uplynulém účetním období. 

ČL. XI HOSPODAŘENÍ AKADEMIE
1. Akademie hradí své potřeby a náklady z příjmů získaných zejména z členských příspěvků, přijatých darů a získaných grantů, jakož i z příjmů získaných z vedlejší činnosti.
2. Hospodářský výsledek Akademie po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, převádí Akademie v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond používá Akademie nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích. O použití rezervního fondu rozhoduje Výkonný výbor.
3. Výkonný výbor může rozhodnout o zřízení dalších fondů a stanovit pravidla jejich tvorby a čerpání.
4. Akademie nezřizuje organizační jednotky.
5. Členové Akademie neručí za dluhy Akademie.

Zánik Akademie

ČL. XII ZÁNIK AKADEMIE
1. Akademie zaniká dobrovolným zrušením (rozpuštěním) na základě rozhodnutí Valné hromady nebo jinými způsoby stanovenými zákonem či těmito stanovami.
2. Zánik Akademie fúzí, rozdělením nebo sloučením se řídí platnými právními předpisy; úkony Akademie s tím související schvaluje Valná hromada.

ČL. XIII LIKVIDACE
1. Při zániku Akademie bez právního nástupce se provede likvidace dle zákona.

Ustanovení závěrečná a přechodná

ČL. XIV ÚČINNOST STANOV
1. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Akademie příslušným státním orgánem, s výjimkou dle následující věty. Ustanovení čl. VI. odst. 3 písm. d) a čl. XII. odst. 2 nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Akademie vnitřním předpisem upraví pravidla doručování mezi Akademií a jejími členy.
3. Zakládající členové dle odst. 6 níže se stávají členy Akademie vznikem Akademie a současně tvoří první Prezídium Akademie; funkční období v Prezídiu jim všem skončí dnem, kdy bude Valnou hromadou Akademie zvoleno patnáct členů Prezídia v souladu s těmito stanovami, neskončí-li z jiných důvodů podle těchto stanov dříve. Zakládací členové prohlašují, že splňují podmínky pro členství v Akademii uvedené v těchto stanovách.
4. První Valná hromada Akademie bude svolána do dvanácti měsíců od registrace Akademie.
5. Zakládající členové ustavili přípravný výbor ve složení: Ivo Mathé, Jan Mattlach, Pavel Strnad.
6. Seznam čtrnácti zakládajících členů Akademie:
a) Jiří Bartoška
b) Jaroslav Bouček
c) Marek Epstein
d) Alois Fišárek
e) Čestmír Kopecký
f) Václav Marhoul
g) Ivo Mathé
h) Jan Mattlach
i) Miroslav Ondříček
j) Pavel Strnad
k) Jan Svěrák
l) Ondřej Trojan
m) Helena Třeštíková
n) Eva Zaoralová

Ve znění změn schválených valnou hromadou konanou dne 23.4.2014 a změn schválených valnou hromadou konanou dne 29.4.2015.

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.